"Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom"  - Joh 4:16

Trosinnehåll

Denna sida innehåller svar på frågor angående:


 • Gudsbegreppet
 • Människosynen
 • Det onda och synden
 • Frälsningen
 • Jesus Kristus
 • Helande i Kristen Vetenskap
 • Bön
 • Skillnaden mellan Kristen Vetenskap o. New Thought m.m.
 • Kombinationen "kristen" och "vetenskap"
 • Bibelsynen
 • Sakrament
 • Treenigheten
 • Samhällsfrågor

Gudsbegreppet

Gudsbegreppet är grundläggande för livssynen i Kristen Vetenskap och hämtas från Bibelns direkta och indirekta utsagor om Guds egenskaper och karaktär: "GUD. Den store JAG ÄR; den allvetande, allseende, allvise, allälskande och evige; Princip; Förnuft (på engelska "Mind"); Själ; Ande; Liv; Sanning; Kärlek; all substans; intelligens." (Vetenskap och hälsa, sid. 587)

Här några av de bibelställen som denna definition grundas på:

För Mose uppenbarade sig Gud som "Jag är" (2 Moseboken 3:14).

För profeten Elia uppenbarades att Gud inte är i naturkrafterna - inte i stormen, i jordbävningen, i elden - utan uppenbarar sig i den stilla, inre rösten, i det som är ande (1 Kungaboken 19:11-13).

Jesus förklarade: "Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning" (Joh 4:24).

I 1 Johannesbrevet 5:6 förklaras att "Anden är sanningen".

Psalmisten säger: "Herrens sanning varar i evighet" (Ps. 117:2). "Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus" (Ps. 36:10).

Paulus säger: "...han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, som också några av era egna skalder har sagt: Vi har vårt ursprung i honom. När vi nu har vårt ursprung i Gud, då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld eller silver eller sten, som något en människa har format efter sina idéer ..." (Apg. 17:27-29).

1 Johannesbrevet 4:16 står det: "Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom."

Som Gud uppfattas i Kristen Vetenskap är det således inte fråga om något avlägset eller obestämt. Gud, som den livgivande Anden och Kärleken, är närmare än luften vi andas, än solskenet där vi står. Gud - Anden - är upphovet till allt som är konstruktivt, intelligent och gott i våra liv. Gud är oändlig godhet, och endast god. Var och en kan vända sig i full förtröstan till Guds oändliga vishet och kan lyssna till den inre röstens stilla ledning.

I Kristen Vetenskap används synonymerna Princip, Förnuft (på engelska "Mind"), Själ, Ande, Liv, Sanning, Kärlek för att i överensstämmelse med Bibeln beskriva Guds - Kärlekens - egenskaper, karaktär och personlighet samt Guds närhet och aktivitet i varje människas liv. Samtidigt förstår vi att Gud såsom livets grund är oändligt mycket mer än vad mänsklig tanke och mänskligt språk kan fånga och definiera.

Människosynen

I överensstämmelse med Bibelns första kapitel uppfattas människans sanna andliga jag som avbild av livets andliga källa, kallad Gud, som uttryck för andliga egenskaper, andlig kvalitet. Detta avser det andliga originalet, människan som hon är menad att vara och som hon i sitt allra innersta alltid är.

Det konfliktfyllda psyket däremot, som formar individens förgängliga personlighet, uppfattas inte som den ursprungliga identiteten utan snarare som en produkt av uppfostran, omgivning, kultur, påverkan genom olika faktorer samt okunnighet. Den självbild som växer fram av detta påverkar hur en person ser andra och hur hon beter sig mot dem. Eftersom den är subjektiv, för det mesta förvrängd och ofta destruktiv anser vi att den inte har någon gudomlig grund. Den motsvarar inte individens ursprungliga, sanna jag och bör därför genomskådas genom bättre självkännedom och på så sätt bearbetas och upplösas.

I dess ställe bör upptäckten av den ursprungliga individualiteten med dess av Gud givna egenskaper och möjligheter växa fram. Arbetet i Kristen Vetenskap går ut på att återställa detta original. I detta arbete stöder vi oss på Jesu ord: "...ni måste födas på nytt." Och på Paulus ord: "...ni skall lägga av er den gamla människan, som går under. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till." (Joh 3; Ef 17)

Dessa ord uppfattas inte endast som en uppmaning att lämna en subjektiv, felaktig självbild och det härav resulterande destruktiva beteendet; de ses även som en försäkran om att den ursprungliga individualiteten, Guds avbild, alltid är närvarande och alltid går att återvända till. Det är fråga om att upptäcka det som alltid varit där, men skymt. 

Det onda och synden

I Kristen Vetenskap används ordet "synd" i sin mera omfattande betydelse och åsyftar allt ont i tanke och handling. Synd är det som står för destruktivitet och står i motsats till det högsta goda, Gud.

Eftersom Gud i Kristen Vetenskap uppfattas som oföränderlig Kärlek, opåverkbar Sanning, alltid närvarande, intelligent Ande, innebär "synd" ett tankens fjärmande från det goda - från Kärlek och Sanning - och från intelligent medvetenhet om Guds, det godas, eviga närvaro och makt.

Denna omedvetenhet och tron på att människan är oberoende av sitt ursprung - Gud -, att hon är skild från sin gudomliga källa, att hon inte har en gudomlig Princip och andlig lag att stödja sig på för ledning och skydd, föder övertygelsen att hon måste armbåga sig fram och kämpa för sin överlevnad; och detta ger upphov till hänsynslöshet, rivalitet, hat, avund, svartsjuka, hämndlystnad och annat destruktivt i känsla, tanke och handling.

Har man tappat bort känslan av vördnad inför det alltid närvarande Gudomliga, ödmjukheten inför det Oändliga och fokuseringen på sin andliga källa så blir man sårbar, öppen för skadliga inflytanden och destruktiv i sitt beteende. Människan förlorar sin rätta självbild och ersätter den med ett surrogat. Detta förorsakar osäkerhet, inger en känsla av utsatthet, rädsla, ångest, hämningar, irrationellt tänkande, emotionell instabilitet, stress och frustration.

Kristen Vetenskap vill hjälpa människan att återvända till medvetandet om hennes enhet med sitt andliga ursprung och att på så sätt undanröja grunden för det onda i känsla, tanke och handling. Dagligen arbetar en kristen-vetenskapare på att mer och mer lära sig lyssna till vishetens kärleksfulla ledning inifrån, att vara vaksam, lyhörd, tacksam och hängiven det goda. Hon/han lär sig urskilja och genomskåda det ondas listiga smygvägar i tanken, att blottställa intigheten (bedrägeriet) i det ondas löften och att handskas med det ondas bedrägliga anspråk.

Utgångspunkten för tanken i detta arbete är Guds, den oändliga vishetens, allnärvaro och makt. "Allmakten har all makt och att erkänna någon annan makt är att vanära Gud." (Vetenskap och hälsa, sid. 228). Detta är i överensstämmelse med första budordet, som en kristen-vetenskapare grundar sitt tänkande på: "Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig." (2 Moseboken 20:3).

Synden, eller det onda, läggs i Kristen Vetenskap inte på den enskilde såsom en del av hans sanna jag. Tvärtom lyfts det onda kärleksfullt ifrån individen såsom en opersonlig attack mot hans/hennes sanna jag, som enligt Bibeln är skapat till att vara Guds - Kärlekens och intelligensens - avbild.

Det onda betraktas såsom ett opersonligt, kollektivt förnekande av Guds och människans sanna natur och enhet - såsom ett resultat av okunskap och omedvetenhet. Den enskilde som "syndar" ses inte som "upphov" till det onda utan som ett offer för dess bedrägliga suggestioner, för felaktig påverkan utifrån. Därför omsluter man individen med helande ömhet och innerlig kärlek.

Medvetenheten om Guds och den andliga människans i grunden oupplösliga inre enhet ger motståndskraft mot felaktig påverkan utifrån och befriar från olika former av destruktivt inre tvång. Kristus Jesus sade: "Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria." (Joh. 8:32).


Frälsningen

Ordböcker definierar ordet "frälsning" såsom "räddning, befrielse, återlösning, förlossning". I Kristen Vetenskap uppfattas frälsning såsom befrielse, räddning från själslig blindhet, som avhåller individen från att se, känna och erfara sitt sanna förhållande till sitt ursprung, Gud - sin ursprungliga enhet med Kärlek, Ande och Sanning.

När en människa öppnar sig för Kristus - för sanningen om Gud och människan - upplever hon befrielse. Varje gång hon låter Kristus upplysa tanken, så viker någon av syndens (det ondas) olika yttringar. Detta är något som många har erfarit.

Jesus Kristus

Jesus Kristus uppfattas på följande sätt: Han är en historisk gestalt.

I Kristus uppenbarade sig Gud som oändlig Kärlek och Ande. Bibeln talar om honom som "...utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen..." och säger att "...han har förklarat honom för oss." (Hebreerbrevet 1:3; Johannes 1:18).

I Jesus Kristus uppenbarades även den ideala människan i Guds avbild, människan så som hon är menad att vara och som hon i sitt sanna inre alltid är. I honom uppenbarades allas ursprungliga, sanna Jag. Ordet "Kristus" eller "Messias" åsyftar den gudomliga karaktären hos Jesus och den andliga Sanning som han levde, lärde och bevisade genom sina gärningar. Denna gudomliga Sanning är alltid närvarande och verksam, i motsats till Jesu jordiska kropp.

Jesus Kristus och hans lära uppfattas av kristen-vetenskaparen också såsom förebild, vägvisare och frälsare (räddare, befriare) från de tankemönster och attityder som utgör det onda och som hindrar människan från att uppleva sin ursprungliga enhet med gudomlig Kärlek och Liv.

Helande i Kristen Vetenskap

I Kristen Vetenskap omfattar ordet "helande" inte enbart befrielse från kroppslig sjukdom utan från allt i en människas liv som behöver förändras för att människans inre helhet och balans skall kunna återställas. Stabil hälsa inkluderar en stabil och rätt självbild, balanserade relationer, konstruktiva attityder och harmoni i en människas sociala sammanhang. Grundaren, M.B. Eddy, skrev: "Botandet av fysisk sjukdom utgör den minsta delen av Kristen Vetenskap. Det är endast signalen som manar till tanke och handling inom den oändliga godhetens högre område. Det vitala, hjärtat och själen i Kristen Vetenskap är Kärleken." (Grunddrag s. 2:26)

Vårt arbete går därför ut på att återställa individens medvetenhet om människans ursprungliga, oupplösliga enhet med sin källa, Gud. Genom att lära oss vara Gud-orienterade och systematiskt ställa gudomlig Kärlek i centrum för känsla, tanke och handling upplöser vi destruktiv subjektivitet och den förvrängda självbilden som destruktiva känslor och attityder bottnar i. På så sätt når vi den inre balans och frid, som återställer balansen även i kroppen. (Den inre balansens avgörande betydelse för hälsan bekräftas i dag av medicinsk och psykologisk forskning vid olika universitet.)

En viktig del i detta arbete är att genom bön och självkännedom upptäcka den mentala orsaken till ett fysiskt eller annat problem. "Anatomi, andligt uppfattad, är mental självkännedom och består i dissekerandet av tankar för att utröna deras kvalitet, kvantitet och ursprung. Kristen Vetenskaps anatomi lär oss, när och hur vi skall sondera själviskhetens, illviljans, avundens och hatets självförvållade sår. Den lär oss att tygla hänsynslös ärelystnad. Den uppenbarar det helgade inflytandet av osjälviskhet, människokärlek, andlig kärlek. En kristen-vetenskapare kan genom att förstå mental anatomi urskilja och behandla sjukdomens verkliga orsak". Detta skrev Kristen Vetenskaps grundare för mer än 125 år sedan.

Denna inställning innebär inte att kristen-vetenskaparna är emot läkarna. De uppskattar deras insatser i mänsklighetens tjänst. Och ingen medlem blir fördömd när den går till en läkarundersökning eller anlitar läkarbehandling. Vi följer också landets lagar och föreskrifter i samband med smitta, sjukdomar, förlossning och barnavård; vi vägrar inte heller blodtransfusion. När barn insjuknar kopplar föräldrarna i Sverige in en läkare. Men i varje onormal, disharmonisk situation söker vi dessutom gå till roten med ett problem, och det kräver enligt vår uppfattning att man ser igenom och upplöser den mentala orsaken. Detta omfattar problem och sjukdomar av alla slag. Många helanden som inträffat i KV på andligt sätt kan tillskrivas en återupprättad innerlig, levande Gudsrelation och en sannare självbild.

Bön

I Kristen Vetenskap uppfattas bön som ett sätt att ödmjukt vända sig till Gud såsom källan till vishet och liv. Bön är individuell och har därför olika former. Den kan stundtals vara ett sätt att tala ut inför en vishet som är större än vårt förstånd; det kan vara en innerlig längtan efter andlig utveckling; det kan vara ödmjukt lyssnande eller ett sätt att uttrycka innerlig tacksamhet; det kan vara lovprisande och en bekräftelse av den gudomliga vishetens allomfattande närvaro.

Bön i Kristen Vetenskap går inte ut på att be Skaparen om något materiellt. Under bönen lägger vi ned all mänsklig egenvilja och alla personliga föreställningar om vad som skulle vara bäst i en given situation; vi underordnar alla tankar Guds visa ledning. Vi tömmer oss på destruktiv kritik och kortsynta åsikter om andra och på falska självbilder; vi omsluter andras sanna identitet med välvilja - kärlek.

Den sanna anledningen och det sanna motivet till bön finner vi i Jesu egen bön: "Tillkomme ditt rike, ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden." 

Eftersom vi - enligt Bibelns utsagor - uppfattar det Högsta såsom allnärvarande Ande, oföränderlig Kärlek och oändlig Vishet, ser vi fullkomlighet och fullständighet såsom grundton i Andens skapelse. (Se 1 Mos 1:11). Helhet och harmoni är eviga gudomliga fakta. Under bönen återvänder vi ödmjukt till medvetandet om detta. Vi bekräftar gudomliga sanningar som den mänskliga tanken har vandrat ifrån. Detta är ett sätt att "komma hem". Det helar och befriar från de konflikter och problem som den mänskliga tanken har skapat - från allt som inte har någon förankring i den gudomliga skapelsen. Jesus sade: "Ni skall lära känna sanningen och sanningen skall göra er fria" (Joh 8:31-32). Det är så vi upplever svar på bön.

Skillnaden mellan Kristen Vetenskap och New Thought m.m.

Det finns en grundläggande skillnad mellan Kristen Vetenskap och "New Thought" rörelserna, "healing", tankeöverföring (telepati), "positivt tänkande" och "framgångsteologi".

Helande i Kristen Vetenskap omfattar ingen materiell energiöverföring, tankeöverföring (telepati) eller användning av mänsklig viljekraft. Dessutom omfattar Kristen Vetenskap inte tron på reinkarnation, spiritism eller panteism.

I Kristen Vetenskap är det inte människans egen förmåga, kraft, vilja eller personliga önskan som är utgångspunkten, utan Jesu Kristi bön: "Tillkomme ditt rike, ske din vilja såsom i himlen så ock på jorden." Det är fråga om ödmjukt lyssnande och inre omdaning, en ständig strävan att anpassa tanken till Guds syfte. Detta står i stark kontrast till tron på den mänskliga viljans och tankens personliga kraft.

Eftersom mänsklig tanke ofta är begränsad och okunnig kan den gå vilse och bli källa till konflikt och övergrepp. Därför tar man i KV avstånd från användning av olika former av mänsklig tanke- och viljekraft, mental och fysisk manipulation, tankeöverföring (telepati), hypnotism eller försök att använda sig av Gud för att få materiella ägodelar. I KV gäller: "Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också." (Matt 6:33) Arbetet är alltid kopplat till inre rannsakan och förändring, till att "lägga av sig den gamla människan" (Paulus). Detta definierar "framgång".

Därför är KV inte heller "mind over matter" (försök att påverka materien genom tanken) utan en ödmjuk strävan att låta gudomlig Ande genomlysa och rena det mänskliga sinnet. Det innebär att den mänskliga tanken ger vika för gudomlig inspiration. Och detta, i sin tur, medför inre balans och frid, som helt naturligt resulterar i positiva förändringar i kroppen och i den enskildes dagliga liv.

Varför kombinationen "kristen" och "vetenskap"?

Vetenskap: I vår tid omfattar ordet vetenskap flera moment: Systematiskt studium, forskning, tes, bevisföring. Kristen Vetenskap omfattar alla. Vi utforskar sambandet mellan Gudsrelationen, inre andliga lagar, andliga egenskaper och hälsa å ena sidan och sambandet mellan Gudfrånvändhet, destruktiva självbilder och attityder, känslor och beteenden och olika sjukdomar å andra sidan.

Individuellt andligt studium och forskning pågår systematiskt och insikten förväntas att ständigt förnyas. Detta har i decennier resulterat i helanden, som i otaliga fall bekräftats och dokumenterats av läkare.

Ordet vetenskap tillämpad i sin arkaiska (ålderdomliga) betydelse såsom "absolut vetande" bör enligt KV tillämpas på Livets källa, Gud. Vi menar att allt slutgiltigt eller absolut "vetande" endast finns hos livets källa, hos Anden, Gud, och måste därför sökas där. Vi anser att det av denna anledning allmänt borde forskas mycket mer i Anden än i materien, i andliga orsakssammanhang och i de egenskaper som ger människan mottaglighet, så att hon kan uppfatta det som är andligt sant.

Kristen: Sambandet mellan hälsa och en självbild som orienterar sig i Gud har Jesus Kristus framställt, både i ord och gärning; likaså vikten av att uttrycka Kärlekens egenskaper i det dagliga livet. De skapar den inre balans och frid som kroppen behöver för att kunna fungera normalt. (Detta har även bekräftats av modern medicinsk och psykologisk forskning vid olika universitet.)

Främst är det Jesu bergspredikan och hans bön Fader Vår som omfattar dessa egenskaper. Men även ett djupstudium av de 10 budorden och av annat andligt material i både Nya och Gamla Testamentet är belysande. Den ofta förekommande termen "Kristi Vetenskap" betecknar det som Kristus visste om livets andliga källa, om inre orsakssammanhang, inre lagar och egenskaper. "Är ni så förstockade? Kan ni inte se fast ni har ögon och inte höra fast ni har öron?" sade han till lärjungarna. (Se Markus 8:18). Hans andliga medvetenhet och enhet med Anden, Gud, var enligt vår uppfattning den grund han stod på när han helade. "Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria", sade han. (Joh 8:32)

Hans varma kärlek till människorna lyfte deras självbild, gav dem en känsla av egenvärde, av att vara älskade hos Gud. Detta förändrade deras attityder och helade dem.

Bibelsynen

Bibeln respekteras som en sammanställning av många olika böcker som omfattar litteratur med olika typer av innehåll, t.ex. andlig insikt, andliga budskap, berättelser, drama, judisk historia osv. Kristen-vetenskaparna anser att varje bok bör sättas i sitt historiska, kulturella och andliga sammanhang och studeras på sina egna villkor. Det andliga innehållet står i centrum för studiet. Dess giltighet i den enskildes liv i vår tid utforskas och de tidlösa andliga sanningarna praktiseras i det dagliga livet.

Sakrament

Dop och nattvard fullföljs i KV inte genom traditionella symboler - inte på ett materiellt och rituellt sätt, men på ett andligt sätt.

 • Dopet

I Bibeln symboliserar vatten bland annat renande.

"Dop" innebär därför i KV att dagligen - på ett andligt sätt - "tvätta bort" gamla, destruktiva attityder och beteenden, att rena tanken, så att det rätta och goda i människan kan resa sig till nytt liv. I aposteln Paulus ord: "Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till." (Efesierbrevet 4:23,24).

 • Nattvarden

KVs grundare, Mary Baker Eddy, skriver om sakramenten i KV:
"Vårt dop är ett renande från all villfarelse. Vårt bröd "som kommer ned från himmelen", är Sanningen. Vårt vin är Kärlekens inspiration".

Detta är av stor praktisk betydelse i det dagliga livet. Det gör att man varje dag får förnyad kraft och förmåga att verkligen vara god mot andra och till nytta i samhället.

Vi förstår och respekterar emellertid alla de kristna för vilka symboler är av stor betydelse och som därför föredrar att fira dop och nattvard genom symboliska handlingar och med hjälp av t.ex. ritualer, vatten, bröd och vin.

Treenigheten

Vi tror på treenigheten. I likhet med en del andra kristna tror vi emellertid inte att det är fråga om tre olika personer utan om tre olika andliga sätt på vilka en och samma Gud under historiens gång verkat bland människorna och uppenbarat sin karaktär för mänskligheten såsom LIV, SANNING och KÄRLEK. Vi uppfattar treenigheten således som en gudomlig, andlig aktivitet.

Samhällsfrågor

När det gäller medlemmarnas syn på olika samhällsfrågor, så tar varje medlem ställning på sitt individuella sätt. Kyrkan som sådan lägger sig inte i medlemmarnas privatliv och förestavar inte hur den enskilde skall handla. Människans rätt till självbestämmande aktas högt. Och det tas för givet att Kärlek till Gud, till människorna och till skapelsen för övrigt styr medlemmens tanke och handling.

I olika privata situationer följer den enskilde sitt högsta samvete och tar de bibliska tio budorden, Jesu Bergspredikan och Jesu bön "Fader vår" som grund. Kärlek till vår nästa, hänsyn, respekt, omtanke, samarbetsvilja och strävan efter helhetssyn anger tonen. Eftersom varje situation är individuell och varje individ under livets gång går genom en mognadsprocess och växer, anser vi att ingen kan bestämma hur en annan i vissa samhällsfrågor skall handla. Den utvecklingsfas som någon befinner sig i måste respekteras. Strävan att efterleva Jesu ord "döm inte" är därför central.


Har du mera detaljerade frågor v.g. ring 08-766 05 81.


Hemsidans sponsor: Kristen Vetenskaps kyrka i Stockholm