Helande i kristen vetenskap

I Kristen Vetenskap omfattar ordet "helande" inte enbart befrielse från kroppslig sjukdom utan från allt i en människas liv som behöver förändras för att människans inre helhet och balans skall kunna återställas. Stabil hälsa inkluderar en stabil och rätt självbild, balanserade relationer, konstruktiva attityder och harmoni i en människas sociala sammanhang. Grundaren, M.B. Eddy, skrev: "Botandet av fysisk sjukdom utgör den minsta delen av Kristen Vetenskap. Det är endast signalen som manar till tanke och handling inom den oändliga godhetens högre område. Det vitala, hjärtat och själen i Kristen Vetenskap är Kärleken." (Grunddrag s. 2:26)

Vårt arbete går därför ut på att återställa individens medvetenhet om människans ursprungliga, oupplösliga enhet med sin källa, Gud. Genom att lära oss vara Gud-orienterade och systematiskt ställa gudomlig Kärlek i centrum för känsla, tanke och handling upplöser vi destruktiv subjektivitet och den förvrängda självbilden som destruktiva känslor och attityder bottnar i. På så sätt når vi den inre balans och frid, som återställer balansen även i kroppen. (Den inre balansens avgörande betydelse för hälsan bekräftas i dag av medicinsk och psykologisk forskning vid olika universitet.)

En viktig del i detta arbete är att genom bön och självkännedom upptäcka den mentala orsaken till ett fysiskt eller annat problem. "Anatomi, andligt uppfattad, är mental självkännedom och består i dissekerandet av tankar för att utröna deras kvalitet, kvantitet och ursprung. Kristen Vetenskaps anatomi lär oss, när och hur vi skall sondera själviskhetens, illviljans, avundens och hatets självförvållade sår. Den lär oss att tygla hänsynslös ärelystnad. Den uppenbarar det helgade inflytandet av osjälviskhet, människokärlek, andlig kärlek. En kristen-vetenskapare kan genom att förstå mental anatomi urskilja och behandla sjukdomens verkliga orsak". Detta skrev Kristen Vetenskaps grundare för mer än 125 år sedan.

Denna inställning innebär inte att kristen-vetenskaparna är emot läkarna. De uppskattar deras insatser i mänsklighetens tjänst. Och ingen medlem blir fördömd när den går till en läkarundersökning eller anlitar läkarbehandling. Vi följer också landets lagar och föreskrifter i samband med smitta, sjukdomar, förlossning och barnavård; vi vägrar inte heller blodtransfusion. När barn insjuknar kopplar föräldrarna i Sverige in en läkare. Men i varje onormal, disharmonisk situation söker vi dessutom gå till roten med ett problem, och det kräver enligt vår uppfattning att man ser igenom och upplöser den mentala orsaken. Detta omfattar problem och sjukdomar av alla slag. Många helanden som inträffat i KV på andligt sätt kan tillskrivas en återupprättad innerlig, levande Gudsrelation och en sannare självbild.


Har du mera detaljerade frågor v.g. ring 08-766 05 81.


Hemsidans sponsor: Kristen Vetenskaps Samfund i Stockholm   

Skapa din hemsida gratis!