Varför kombinationen "kristen" och "vetenskap"?

Vetenskap: I vår tid omfattar ordet vetenskap flera moment: Systematiskt studium, forskning, tes, bevisföring. Kristen Vetenskap omfattar alla. Vi utforskar sambandet mellan Gudsrelationen, inre andliga lagar, andliga egenskaper och hälsa å ena sidan och sambandet mellan Gudfrånvändhet, destruktiva självbilder och attityder, känslor och beteenden och olika sjukdomar å andra sidan.

Individuellt andligt studium och forskning pågår systematiskt och insikten förväntas att ständigt förnyas. Detta har i decennier resulterat i helanden, som i otaliga fall bekräftats och dokumenterats av läkare.

Ordet vetenskap tillämpad i sin arkaiska (ålderdomliga) betydelse såsom "absolut vetande" bör enligt KV tillämpas på Livets källa, Gud. Vi menar att allt slutgiltigt eller absolut "vetande" endast finns hos livets källa, hos Anden, Gud, och måste därför sökas där. Vi anser att det av denna anledning allmänt borde forskas mycket mer i Anden än i materien, i andliga orsakssammanhang och i de egenskaper som ger människan mottaglighet, så att hon kan uppfatta det som är andligt sant.

Kristen: Sambandet mellan hälsa och en självbild som orienterar sig i Gud har Jesus Kristus framställt, både i ord och gärning; likaså vikten av att uttrycka Kärlekens egenskaper i det dagliga livet. De skapar den inre balans och frid som kroppen behöver för att kunna fungera normalt. (Detta har även bekräftats av modern medicinsk och psykologisk forskning vid olika universitet.)

Främst är det Jesu bergspredikan och hans bön Fader Vår som omfattar dessa egenskaper. Men även ett djupstudium av de 10 budorden och av annat andligt material i både Nya och Gamla Testamentet är belysande. Den ofta förekommande termen "Kristi Vetenskap" betecknar det som Kristus visste om livets andliga källa, om inre orsakssammanhang, inre lagar och egenskaper. "Är ni så förstockade? Kan ni inte se fast ni har ögon och inte höra fast ni har öron?" sade han till lärjungarna. (Se Markus 8:18). Hans andliga medvetenhet och enhet med Anden, Gud, var enligt vår uppfattning den grund han stod på när han helade. "Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria", sade han. (Joh 8:32)

Hans varma kärlek till människorna lyfte deras självbild, gav dem en känsla av egenvärde, av att vara älskade hos Gud. Detta förändrade deras attityder och helade dem.


Har du mera detaljerade frågor v.g. ring 08-766 05 81.


Hemsidans sponsor: Kristen Vetenskaps Samfund i Stockholm   

Skapa din hemsida gratis!