Människosynen

I överensstämmelse med Bibelns första kapitel uppfattas människans sanna andliga jag som en avbild av livets andliga källa, kallad Gud. Människan är således uttryck för Guds andliga egenskaper och andliga kvaliteter. Detta avser det andliga, gudomliga originalet som människan är menad att vara och som hon i sitt innersta alltid har varit.


Det konfliktfyllda psyket däremot, som formar individens förgängliga personlighet, uppfattas inte som den ursprungliga identiteten utan snarare som en produkt av uppfostran, omgivning, kultur, påverkan genom olika faktorer samt okunnighet. Den självbild som växer fram ur detta påverkar hur en person ser på andra och hur hon beter sig mot dem. Eftersom den är subjektiv, för det mesta förvrängd och ofta destruktiv anser vi att den inte har någon gudomlig grund. Den motsvarar inte individens ursprungliga, sanna jag och bör därför genomskådas genom bättre självkännedom och på så sätt bearbetas och upplösas.

I dess ställe bör upptäckten av den ursprungliga individualiteten med dess av Gud givna egenskaper och möjligheter växa fram. Arbetet i Kristen Vetenskap går ut på att återställa detta original. I detta arbete stöder vi oss på Jesu ord: "...ni måste födas på nytt." Och på Paulus ord: "...ni skall lägga av er den gamla människan, som går under. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till." (Joh 3; Ef 17)

Dessa ord uppfattas inte endast som en uppmaning att lämna en subjektiv, felaktig självbild och det härav resulterande destruktiva beteendet; de ses även som en försäkran om att den ursprungliga individualiteten, Guds avbild, alltid är närvarande och alltid går att återvända till. Det är fråga om att upptäcka det som alltid varit där, men som har varit dolt.


Har du mera detaljerade frågor v.g. ring 08-766 05 81.


Hemsidans sponsor: Kristen Vetenskaps Samfund i Stockholm   

Skapa din hemsida gratis!