Det onda och synden

I Kristen Vetenskap används ordet "synd" i sin mera omfattande betydelse och åsyftar allt ont i tanke och handling. Synd är det som står för destruktivitet och står i motsats till det högsta goda, Gud.

Eftersom Gud i Kristen Vetenskap uppfattas som oföränderlig Kärlek, opåverkbar Sanning, alltid närvarande, intelligent Ande, innebär "synd" ett tankens fjärmande från det goda - från Kärlek och Sanning - och från intelligent medvetenhet om Guds, det godas, eviga närvaro och makt.

Denna omedvetenhet och tron på att människan är oberoende av sitt ursprung - Gud -, att hon är skild från sin gudomliga källa, att hon inte har en gudomlig Princip och andlig lag att stödja sig på för ledning och skydd, föder övertygelsen att hon måste armbåga sig fram och kämpa för sin överlevnad; och detta ger upphov till hänsynslöshet, rivalitet, hat, avund, svartsjuka, hämndlystnad och annat destruktivt i känsla, tanke och handling.

Har man tappat bort känslan av vördnad inför det alltid närvarande Gudomliga, ödmjukheten inför det Oändliga och fokuseringen på sin andliga källa så blir man sårbar, öppen för skadliga inflytanden och destruktiv i sitt beteende. Människan förlorar sin rätta självbild och ersätter den med ett surrogat. Detta förorsakar osäkerhet, inger en känsla av utsatthet, rädsla, ångest, hämningar, irrationellt tänkande, emotionell instabilitet, stress och frustration.

Kristen Vetenskap vill hjälpa människan att återvända till medvetandet om hennes enhet med sitt andliga ursprung och att på så sätt undanröja grunden för det onda i känsla, tanke och handling. Dagligen arbetar en kristen-vetenskapare på att mer och mer lära sig lyssna till vishetens kärleksfulla ledning inifrån, att vara vaksam, lyhörd, tacksam och hängiven det goda. Hon/han lär sig urskilja och genomskåda det ondas listiga smygvägar i tanken, att blottställa intigheten (bedrägeriet) i det ondas löften och att handskas med det ondas bedrägliga anspråk.

Utgångspunkten för tanken i detta arbete är Guds, den oändliga vishetens, allnärvaro och makt. "Allmakten har all makt och att erkänna någon annan makt är att vanära Gud." (Vetenskap och hälsa, sid. 228). Detta är i överensstämmelse med första budordet, som en kristen-vetenskapare grundar sitt tänkande på: "Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig." (2 Moseboken 20:3).

Synden, eller det onda, läggs i Kristen Vetenskap inte på den enskilde såsom en del av hans sanna jag. Tvärtom lyfts det onda kärleksfullt ifrån individen såsom en opersonlig attack mot hans/hennes sanna jag, som enligt Bibeln är skapat till att vara Guds - Kärlekens och intelligensens - avbild.

Det onda betraktas såsom ett opersonligt, kollektivt förnekande av Guds och människans sanna natur och enhet - såsom ett resultat av okunskap och omedvetenhet. Den enskilde som "syndar" ses inte som "upphov" till det onda utan som ett offer för dess bedrägliga suggestioner, för felaktig påverkan utifrån. Därför omsluter man individen med helande ömhet och innerlig kärlek.

Medvetenheten om Guds och den andliga människans i grunden oupplösliga inre enhet ger motståndskraft mot felaktig påverkan utifrån och befriar från olika former av destruktivt inre tvång. Kristus Jesus sade: "Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria." (Joh. 8:32).


Har du mera detaljerade frågor v.g. ring 08-766 05 81.


Hemsidans sponsor: Kristen Vetenskaps Samfund i Stockholm   

Skapa din hemsida gratis!