Liv i balans

Svensk översättning av föredraget "Life in balance", som på engelska hölls i Stockholm av Art Director Hans-Joachim Trapp, CSB, från Berlin, Tyskland, medlem av Kristen Vetenskaps Föredragsnämnd.

"Människor över hela världen längtar intensivt efter att ha balans i sitt liv. Det gör även var och en av oss som är här i dag. Obalans tycks vara det som styr livets alla områden - än finns det för mycket av en sak, än finns det för litet av en annan. Därför kommer vi att syssla med två frågor nu i eftermiddag:

Hur mycket av denna obalans i vår dagliga erfarenhet orsakar vi själva? Och:

Hur rättar vi till detta och stadfäster balans?

Enligt sociologer finns det fyra grundläggande områden av det mänskliga livet där det måste råda balans och som dessutom måste vara i balans med varandra innan vi kan erfara harmoni och hälsa.

 • Det första rör sig om kroppen och födan, sömn, aktivitet och vila.

 • Det andra gäller arbete, yrke, prestationer, tävlan och problemlösning.

 • Det tredje gäller partnerskap, vänner, våra medmänniskor och sociala grupper.

 • Det fjärde gäller mening i livet, skapande, fantasi, intuition och tro.

När det inte råder någon balans inom eller bland dessa fyra områden blir resultatet disharmoni i form av sjukdom, hjärtbesvär, identitetskriser, stress, skilsmässa och så vidare.

Balans i allt vi gör betraktas därför som grundvalen för hälsa och inre frid - både individuellt och kollektivt.

WHO, Förenta Nationernas Världshälsoorganisation, definierar hälsa så här: "ett tillstånd av fullständig fysisk, andlig och psykisk välmåga."

Hälsa - eller ett tillstånd när vi är "hela" - är ett tillstånd när vi befinner oss i inre balans. Många konflikter har sitt ursprung i okunnighet, en felaktig uppfattning av identitet, obalanserad självkärlek, i en egoistisk kamp för materiella ägodelar, i en onaturlig och överdriven strävan efter prestige och framgång. Och detta gäller den enskildes liv lika mycket som samhället i allmänhet och vad som händer med miljön på grund av det sätt människor handskas med naturen och jordens tillgångar.

I grunden har vi alltså att göra med tanketillstånd - med attityder, åsikter, motiv, mål, känslor, beteendemönster, etik och så vidare. Därför är det naturligt att vi upplever fysiskt helande och en återställd balans på andra områden när vi ändrar våra felaktiga tankeförebilder och beteendemönster.

Kristus Jesus och de tidiga kristna hade ofta att göra med denna grundläggande fråga. Omdaningen av mänskliga attityder, mänskligt uppförande och tänkande var en av hans huvudpunkter. De tidiga kristna omdanade sitt tänkande och som ett resultat erfor de helande, balans.

Det står klart från Jesus och Paulus undervisning att det viktiga var att ha en riktig uppfattning om identitet - om människans förhållande till sin andliga Källa, Gud, att vara medveten om att denna Källa alltid är närvarande i varje enskilt liv, att förstå att denna Källas natur och aktivitet är Kärlek, samt att känna sig själv, ha rätta motiv, vara ärlig och känna sin andliga enhet med allt levande - ett andligt broderskap. Allt detta är den sanna grunden för enskild och kollektiv balans och hälsa.

Johannes skriver i Första Johannesbrevet: "Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek" (1 Joh 4:7,8). Och Jesus citerade från lagen: "Du skall älska din nästa som dig själv."

Denna kärlek innefattar mer än vår mänskliga uppfattning av kärlek kan omfatta. Den innebär inte att "tycka om" någon - den innebär istället en konstruktiv godhet: det som vill att allt skall utvecklas, leva och växa. Den består av alla de konstruktiva andliga egenskaper som får något att utvecklas och att blomstra. Den är det som förstår, uppehåller, stödjer, ger näring till och inspirerar tanken och som skänker skydd. Sann Kärlek är alltid konstruktiv och bevarar liv.Mänskliga relationer i obalans, en tumör och diskbråck helade

När vi lär oss att återspegla och uttrycka denna typ av gudomlig Kärlek, kommer våra liv i balans. Låt mig illustrera detta med ett helande som en bekant till mig hade:

När hon ringde mig var hennes liv helt ur balans. Hon och hennes man hade skilt sig. Hon hade varit tvungen att flytta och sälja sitt hus, och hon var djupt skuldsatt.

Hon arbetade på ett centrum för svårhanterliga, missanpassade barn och en dag blev hon plötsligt anfallen bakifrån av en storvuxen pojke. Hon kastades till marken och förlorade medvetandet.

Eftersom detta inträffade på hennes arbetsplats, måste hon genomgå en medicinsk undersökning. Hon hade ont, hade förlorat känseln i ena benet och det var nästan omöjligt för henne att gå.

Den första läkare hon träffade tog åtskilliga röntgenplåtar. Han sade att hon måste opereras omedelbart eftersom hon inte bara hade diskbråck - det fanns också en tumör på ryggraden.

För helande ville hon tillämpa det sätt Christian Science (Kristen Vetenskap) lär, baserat på mental självkännedom, en andlig uppfattning om identitet och den uppfattning om oändlig Kärlek som Kristus Jesus hade. Hon ville gå djupare och avlägsna den mentala orsaken till problemet, roten. Hon litade på att gudomlig Kärlek och vishet skulle leda hennes tanke och visa henne vad som var rätt att göra.

Hon bad att jag, som praktiserande (själavårdare) i Christian Science, skulle hjälpa henne genom bön. Praktiserande är medlemmar av Christian Science' kyrka som är tillgängliga dygnet runt och som hjälper andra att lösa sina mentala och fysiska problem. De ber och arbetar med dem som bett om hjälp för att väcka dem till medvetande om att den andliga Källan till Liv, som vi kallar Gud, är all-närvarande, och till att förstå att de är e t t med denna andliga Källa till Liv. Detta arbete baseras på Guds, det godas, andliga egenskaper som uppenbaras i Bibeln.

Vi arbetade tillsammans för att utplåna fruktan, och hon lärde sig att låta andlig, konstruktiv och allomfattande Kärlek styra sitt tänkande, sin inställning till livet och till sin verksamhet.

Hon lärde sig att öppna kanaler i sin tanke för strömmar av denna balanserade typ av Kärlek. Tidigare hade hon tänkt på människor, medlemmar av familjen, kollegor, ungdomar och sin egen make på ett kritiskt och fördömande sätt - att de var åtskilda från Gud - från vishet, förståelse, intelligens, uppfattningsförmåga - med andra ord, från det goda. Nu förstod hon att hon måste tänka om när det gällde andra. Hon måste se att deras andliga identitet var e t t med Anden, Gud. De här orden från Christian Science' psalmbok var ständig till ledning och inspiration för henne:

För Kärleks strömmar väg bered,

Ty Kärleks överflöd

I floder då skall välla fritt

Och möta allas nöd.


Hon gjorde sig också av med en felaktig, begränsad föreställning om sin egen identitet och det befriade henne från rädslan för andra människor. Nu förstod hon den djupa sanningen i andra versen av samma hymn:


Men om vi slutar att ge rum

För Kärleks rikedom,

Tycks själva källan snart för oss

Bli sinande och tom.


Hon skrev i ett brev till mig: "Jag undersökte mina tankar en gång till för att se hur jag hade hindrat dessa Kärlekens kanaler att strömma fritt. Jag upptäckte vrede i mina tankar, rädsla, fördomar och en falsk känsla av ansvar. Jag började förstå hur viktigt det är att uttrycka tacksamhet, och att erkänna det faktum att Gud (Ande, Kärlek) har kontroll och att Gud (vishet och Kärlek) tar hand om mig liksom om alla andra.

Det var då jag började låta den Kärlek som är Gud ta över ratten och styra mitt liv.

Nästa gång jag besökte läkaren tog han nya röntgenplåtar och den här gången kunde man inte längre se någon tumör - det fanns ingen." Så långt citatet från hennes brev.

Bråcket var fortfarande där och läkaren rådde henne att vila så mycket som möjligt. Två veckor före jul blev alla symptom värre och hon kunde inte längre arbeta.

När hon besökte läkaren sade han att det var nödvändigt att operera. Hon skickades till sjukhuset där en preliminär undersökning utfördes. Vi fortsatte att be tillsammans. Hon skriver om detta:

"Under undersökningen hade jag en känsla av att jag var utanför kroppen och att jag fanns i Gud. Jag kände en underbar frid, frihet och balans. Jag kände mig så tacksam.

Senare kom kirurgen och talade om för mig att han blivit ytterst förvånad. Alla tecken på diskbråck hade fullständigt försvunnit." (Det var inte längre nödvändigt att operera.)

"Han kunde inte förklara det. Han sade att någonting sådant aldrig hade hänt honom tidigare under hela hans karriär som läkare. Han sade också att radiologen hade tagit två röntgenplåtar för säkerhets skull. Om de inte hade tagit två röntgenplåtar tidigare (en i oktober och en i november) så hade de inte trott på det här.

Jag frågade läkaren om han trodde att Gud hade helat mig. Han svarade att han hade hört att sådant hade inträffat. Han sade: "Det ser ut som om du fått ett mirakel i julklapp!" Då talade jag om för honom att jag studerade Kristen Vetenskap och att jag hade omvandlat min tanke... Jag tackade honom också för att han varit så noggrann och öppen." (Så långt hennes egna ord)

Den här kvinnan hade inte bara fått ett fysiskt helande genom att etablera mental balans. Hela hennes liv och hennes förhållande till andra kom i bättre balans genom en djupare och mer andlig uppfattning av Kärlek.

Detta visar att de som studerar Christian Science (Kristen Vetenskap) inte bara ber för fysiska helanden. De försöker istället att etablera en mer balanserad uppfattning av identitet och att ändra sina attityder och det sätt på vilket de uppträder mot sin omgivning för att på ett konstruktivt sätt bidra till balansen i samhället. Detta leder automatiskt och oundvikligen till ett mer balanserat hälsotillstånd.

Dessa helanden är inte mirakler, utan det naturliga resultatet av ett mer medvetet inre förhållande till den andliga källan till liv, till Gud som - enligt Bibeln - är oändlig Ande (intelligens) och Kärlek. Helanden är de åtföljande "tecken" som Jesus talade om.

Depression

Detta är också sant om helanden från en annan typ av svår obalans, från depression. I vanlig vetenskaplig forskning definieras depression som "en serie sammanhängande förluster". Det sägs att det finns tre huvudsakliga orsaker till depression:

 1. En djup känsla av förlust av någonting som man älskat och värderat. Det kan vara en person, ett föremål, ett fysiskt eller mentalt tillstånd eller till och med förlusten av frihet.
 2. En inre konflikt som rörs upp av blandade känslor av kärlek och hat beträffande något man älskar och värderar.
 3. Överdriven självfördömelse, självkritik och självförakt, till exempel en överdriven självupptagenhet.

Vanlig vetenskaplig forskning identifierar följande typiska reaktioner på detta:

När en depression inträffar, förlorar individen intresset för all aktivitet och för allt som inte tillhör hans egen värld. Han förlorar förmågan att älska andra.

Han förlorar all självaktning. I extrema fall kan detta utvecklas till att personen i fråga ständigt förväntar sig att han skall bestraffas, ibland t.o.m. till tankar på självmord.

När man vänder sig emot sig själv på det här sättet är det ofta ett omedvetet uttryck för besvikelse, bitterhet eller hat mot någon annan människa, omständighet eller sak. Känslan av besvikelse vänds från objektet till en själv. Resultatet blir att en känsla av förlust och förtvivlan griper tag i en.

Hur kan vi befria oss från dessa inre konflikter?

Jag skulle vilja svara på den frågan genom att ge ett exempel.

Helande av depression

För några år sedan höll jag föredrag i Tyskland över ämnet "Frihet från oro, otrygghet och stress." Nästa dag kom en man till mitt kontor. Han sade att han led av djup depression och att han skulle vilja höra hur Christian Science behandlade sådana svårigheter.

Efter föredraget hade han skaffat boken Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften, vilken skrivits av Mary Baker Eddy, som upptäckt och grundat Christian Science vilket betyder Kristen Vetenskap och som är det namn hon gav sin upptäckt. (Christian Science bör inte förväxlas med Scientologi. Det finns inget som helst samband mellan dessa två helt olika samfund). Han hade läst boken hela natten. Han var så entusiastisk att han hade kört flera hundra kilometer med sin vuxne son för att komma till min stad.

Han berättade att han led av mycket djup depression. Han hade inte kunnat sköta sitt företag på över ett halvt år, han kunde inte ens åka dit. Till slut frågade han om jag ville be för honom.

Vi samtalade i flera timmar om människans andliga identitet och hennes förhållande till sin andliga Källa, Gud. Vi talade också om det faktum att frihet från depression kunde vinnas genom att man erkände att människans sanna självhet är andlig, består av andliga egenskaper och idéer som är uttryck för - "avbild av" som Bibeln säger - oändlig, gudomlig Ande.

En annan tanke vi diskuterade var att medan mänskligt tänkande tenderar att vara fixerat vid ett antal symptom, borde det istället fokusera på Kärlek och Ande, på Gud.

Några andra tankar var att Gud, Ande, är orsaken, medan människan är verkan - resultatet. Att egocentriskt betrakta sig själv som en oberoende skapare hindrar oss från att se och känna det som hela tiden flödar från den oändliga, gudomliga Källan.

Som jag redan har nämnt, är den mentala orsaken till detta problem ofta en känsla av förlust och ensamhet eller överdrivet sysslande med sig själv, att man kritiserar och föraktar sig själv. Det innebär att man omedvetet bortser från en mycket grundläggande sak, nämligen:

att gudomlig Ande och gudomlig Kärlek är allnärvarande. Ingen kan någonsin vara utanför denna andliga allnärvaro. Sann andlig identitet existerar i den ende Andens allhet! Därför kan vi aldrig existera i ett vakuum!

Aposteln Paulus beskrev detta i följande ord: "Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till" (Apg 17:28).

Mannen som besökte mig klagade över att han aldrig hade kunnat älska sin nästa eller älska Gud. Han var villig - rent av önskade - göra det, men han tycktes helt enkelt inte kunna det.

Det kunde finnas flera olika orsaker till detta problem: Att han inte älskade sig själv på rätt sätt, eller att han såg människors fel och brister som en del av deras sanna, inre Ego. Han kanske antog att "kärlek" bara betydde "tycka om någon." Han borde helt visst ha kunnat visat kärlek i bemärkelsen "önska någon det bästa", "god vilja" eller "förståelse."

En annan möjlig anledning var att han inte var tacksam för de goda erfarenheter han redan hade haft och för allt det goda som finns i världen för varje ögonblick.

Dessa olika orsaker har alla sitt ursprung i ett felaktigt tankemönster som säger oss: Du kommer aldrig att kunna älska någon. Den oförmågan är en oupplöslig del av vad du är. Men det är inte sant. Den är resultatet av en felaktig uppfattning och denna felaktiga uppfattning kan rättas till och förändras.

När vi inte längre bara är person-orienterade eller föremåls-orienterade och börjar bli mer orienterade mot godhetens Ande, Gud, och hela tiden ser mot vår gudomliga Källa, kommer vi att börja finna vår och vår nästas sanna Jag. Och det har ingen som helst likhet med de begränsade, primitiva föreställningar och åsikter vi har om oss själva och andra!

Botemedlet här är alltså att ta sig samman och stå upp för sin rätt till sin sanna, andliga identitet i gudomlig Kärlek.

Oförmåga är aldrig en gudomligt etablerad beståndsdel av vår sanna, andliga identitet!

Mary Baker Eddys bok Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften uttrycker detta på ett intressant sätt: "Identitet är återspeglingen av Anden, återspeglingen i mångfaldiga former av den levande Principen, Kärleken" (V&h 477:21-23).


Några dagar efter sitt besök på mitt kontor ringde mannen mig och talade glädjefylld om för mig att anfallen av depression var borta. Han hade återgått till arbetet på sitt företag och han var fullt aktiv utan några problem.

Dessa erfarenheter illustrerar följande punkter:

Kristen Vetenskap verkar från en helt annan ståndpunkt än de prognoser och uppfattningar som formas utifrån en materiell uppfattning.

Den grundar sig på en absolut, andlig förutsättning som samtidigt innefattar praktiska bevis.

På detta sätt visar Kristen Vetenskap att andlig, ursprunglig kristendom även är andlig vetenskap.

Termen "Christian Science" ("Kristen Vetenskap") avser Guds lag i verksamhet i mänsklig erfarenhet. Den används också för att beskriva


 • Den andliga lära som förklarar andlig lag, och

 • Den mänskliga organisation som upprätthåller denna läraNuförtiden omfattar ordet "vetenskap" i allmänhet 4 verksamheter: Studium, forskning, teori och bevis (demonstration). Det kan sägas om Kristen Vetenskap att dess anhängare:

Studerar Guds andliga lag

Forskar i hur denna lag är verksam och närvarande i deras liv

Omsätter Jesu lära i praktiken, och

Upprepar hans praktiska bevis, hans demonstrationer.

Genom ihärdiga studier strävar kristen-vetenskapare efter att förstå Jesu Bergspredikan och tillämpa den i sina liv. Han säger:

"Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria" (John 8:31-32).

Så det är inte bara en fråga om tro, utan också om självkännedom, förståelse och att omsätta Jesu Bergspredikan i handling.


Andra viktiga element och egenskaper som är nödvändiga för att kunna uppleva balans

Det finns andra viktiga element och egenskaper som ger balans till våra liv. Vi måste till exempel balansera det sätt vi uttrycker mentala egenskaper på. Vi behöver

 • Fasthet, men den måste balanseras av flexibilitet

 • Styrka, balanserad av mildhet

 • Stabilitet, balanserad av nyskapande och att vara öppen för nya idéer

 • Aktivitet, balanserad av lugn

 • Frihet balanserad av självdisciplin

 • Auktoritet balanserad av ödmjukhet

 • Spontanitet balanserad av takt, känsla och självstyre

 • Intelligens balanserad av hjärta och kärlek, och så vidare.

Vi behöver också hållfasta mål istället för bara önsketänkande, och vi bör aldrig bli så invecklade i diverse göromål att vi förlorar målet ur sikte! Vi borde fråga oss: Har jag fastnat i tron att jag inte behöver några mål?

Om vi vill uppleva balans, måste vi också sträva efter att göra rätt saker, istället för att bara försöka göra saker på rätt sätt.

Att göra rätt saker betyder:

 • Att göra gott,

 • Att uttrycka Guds alltid närvarande, andliga egenskaper, vår sanna, eviga identitet,

 • Att tjäna mänskligheten var vi än är och vad vi än gör

Det innebär

 • Att inte sträva efter framgång för att vinna prestige utan leva för att uppfylla Kärlekens andliga krav, utan fruktan.

Vi vinner balans när vi ser på vårt liv i samhället som en enskild sten i en mur:

den enskilda stenen kan inte göra något om den lämnas för sig själv, men som del i en hel samling stenar som hålls ihop av murbruk, är den en del av koordinering, samarbete, balans och styrka, uttryckt som en mur.

Om vi söker sådant samarbete och sådan koordination från djupet av våra hjärtan, då kommer våra liv att styras av balans.

Konkurrenstänkande, prestige, status, bedrägeri, snålhet och snikenhet kan aldrig ge balans och hälsa till kropp och själ! Den sortens tänkande måste utbytas mot ett allvarligt intresse för välmåga hos allt liv, annars kommer vi aldrig att uppnå balans!

Balans kräver konstruktiva motiv och mål. Det är en evig, gudomlig egenskap som förs in i vår erfarenhet när vår tanke och det vi gör står i överensstämmelse med den gudomliga avsikten. Gud, Ande, inspirerar oss med ett rätt andligt seende och tänkande när våra hjärtan är ödmjuka och beredda.


Ett helande av degenererande syn

En kvinna jag känner fick uppleva detta påtagligt. Hennes syn var plötsligt fullständigt utan balans. På båda sidor om ögonen var det något som blinkade hela tiden, som blinkljus eller blixtar, och alla horisontala linjer gick i vågor. Läkarens diagnos var macula eller degenerering. Hon var rädd att hon hade ärvt detta från sin mor, att det satt i generna och att hon kunde bli blind.


Hon visste att hon måste ändra sitt tänkande och sin inställning på olika områden och anpassa dem till den andliga synen på skapelsen. Hon vände sig till en praktiserande (själavårdare) i Kristen Vetenskap för att få hjälp med detta. Hon måste fråga sig: Vad har den andliga Källan till Liv att säga om "seende" och "syn"?


Vi ser med våra tankar - utan tanke eller medvetande skulle vi inte se någonting alls! Klart och balanserat seende är därför i själva verket en andlig aktivitet och innebär att ha en rätt uppfattning om saker och ting, en rätt syn i varje situation. Den praktiserande gjorde henne uppmärksam på följande ställe i boken Vetenskap och hälsa:


"Anden särskiljer, klassificerar och individualiserar alla tankar, vilka är lika eviga som det Förnuft, som är deras upphov; men all individualitets intelligens, existens och oavbrutna kontinuitet förblir i Gud, som är deras gudomligt skapande Princip" (V&h s 513:17-21).


Hennes rädsla försvann när hon insåg att balansen i hennes seende aldrig kunde bli offer för materiella gener. Hon såg klart att verkligt seende är resultatet av andlig inspiration, av det medvetande om Sanning som Gud ger oss. Hon accepterade inga begränsande materiella lagar och hon höll sin tanke i lydnad för den oändliga Kärlekens andliga lag.


Efter en kort tid försvann blinkandet. Litet senare kunde hon se alla horisontala linjer klart igen, de var inte längre som vågor. Men istället gick alla vertikala linjer i bukter. Trän och lyktposter såg ut som om de höll på att falla omkull och människors ben var krokiga.


Den praktiserande förklarade mer för henne om den andliga grundvalen för uppfattningsförmåga och hon insåg att andlig klarhet, andligt ljus, alltid var närvarande. Sedan kom den slutliga förändringen: Hon kunde se alla vertikala linjer som vertikala, ingenting var längre på väg att falla omkull och människor hade normala ben igen. Balansen var återställd och hon var helad. Hon var inte bara tacksam för det fysiska helandet. Förändringarna i hennes medvetande och all den nya insikt hon fått var mycket viktigare för henne. Och hon tackade Gud från djupet av sitt hjärta.Allomfattande kärlek och helhet - djur, växter, natur

Hittills har jag visat exempel från människors liv och mänskliga relationer. Men hur är det med vårt förhållande till djur, växter och naturen i allmänhet? Finns det balans i vårt sätt att behandla naturen? Kan vi göra skillnad på vår erfarenhet av miljön och det sätt vi behandlar den på? Nej, det kan vi inte. Varje destruktiv attityd mot vår miljö slår tillbaka mot oss själva, och den destruktiva nonchalans som många uttrycker för med sig obalans, brist och oordning.

En negativ mental attityd mot miljön påverkar vår hälsa negativt.

Mänskligheten och dess naturliga miljö tycks vara i konflikt med varandra. Men det är uppmuntrande att se att det idag finns en växande medvetenhet - åtminstone på det intellektuella planet - om att världen är ett enda stort ekosystem, där alla delar är nära förknippade med varandra och beroende av varandra. Vår civilisation tycks å andra sidan vara på väg att i praktiken förstöra detta ekosystem. Vi hör många varnande röster i de här frågorna.

För att kunna ha balans i våra egna liv, måste vi också leva i enlighet med den allt omfattande gudomliga, konstruktiva kärlek till allt, som innefattar hänsyn, respekt, uppskattning och omsorg, och som också är beskyddande.

Det finns ett åtagande som alla länder som hör till Förenta Nationerna (FN) har undertecknat. De åtar sig att vara medvetna om sitt ansvar när det gäller livet på jorden, och att kärleksfullt ta hand om allt levande på jorden, i vattnet och i luften, att respektera alla former av liv och deras rätt till frid och frihet.

Det finns ingen balans eller fred mellan människor om det inte råder fred med naturen, och det finns ingen fred med naturen om det inte råder fred mellan människor! Varför?

Därför att vår erfarenhet av balans och fred kommer av vårt medvetande om helhet. Sant liv som sådant består inte av många oberoende fragment, det är istället manifestationen av en oändlig helhet och enhet, av integration, koordination och kooperation.

I sin bok Vetenskap och hälsa skriver Mary Baker Eddy: "Principen står inte att finna i fragmentariska idéer" (V&h 302:1).

Ordet "Princip", som det används här, är en synonym för Gud och för gudomlig Kärlek - godhet - och betyder "en grundläggande källa." Om den grundläggande andliga källan för livet - för andliga idéer och egenskaper - till själva sin natur är enhet och helhet, då innebär detta att den är i fullkomlig balans och att den är källan till all verklig balans.

Denna gudomliga balans manifesteras i våra liv varje gång våra motiv, vårt tänkande och våra syften överensstämmer med gudomlig Princip - med helhet och enhet - med andlig kärlek. Och det innefattar också vårt förhållande till naturen!

Det här låter som en trevlig dröm, kanske man skulle kunna säga, - att växter, djur och människor i sitt sanna väsen har en grundläggande enhet som är fri från konflikter - men vad har det för praktisk betydelse när vi blir stuckna av ett bi eller förgiftade av en växt?


Hudirritation helad

För någon tid sedan kände min syster, som är praktiserande och lärare i Kristen Vetenskap, en stark, brännande smärta utmed armarna. Hon hade arbetat i trädgården och burit en hel hög giftiga växer med bara armar, växter som brukar ge orsak till just den sortens smärta.

Men hon vände sig omedelbart till den andliga uppfattningen av skapelsen. Hon såg tydligt att Guds - Andens och Kärlekens - balanserade skapelse inte består av mot varandra stridande element och egenskaper som förstör varandra, och att där inte finns något behov av sådana mekanismer som angrepp och försvar.

Istället såg hon att Livet består av helhet och enhet. Hon såg att alltings sanna väsen är en gemenskap av andliga egenskaper och idéer som uttrycker samarbete, koordination, balans; och balans är harmoni. Hon inte bara tänkte detta - hon bokstavligen kände närvaron av detta kärleksfulla inbördes samband, och hon kände att hon var helt och hållet e t t med denna gemenskap av egenskaper. Smärtan upphörde omedelbart och irritationen i huden försvann. Istället fanns där en djup känsla av frid! Hon själv var fyllt av en överväldigande glädje.

Det här är bara en av många liknande erfarenheter som också många andra människor med hudproblem har haft.

Mary Baker Eddy skriver: "Kristi lära är ej insvept i något mysterium, och den är inte teoretisk och fragmentarisk, utan praktisk och fullständig; och emedan den är praktisk och fullständig, är den inte berövad sin väsentliga livskraft" (V&h 98).En annan erfarenhet med naturen - mullvadar

Jag hade själv en liknande erfarenhet för några år sedan.

Bakom mitt hus finns en skog. Min familj och jag tyckte det var väldigt trevligt att kunna gå genom trädgården rakt ut i skogen, men en dag gick det inte att göra det.

Det fanns mer än 75 små jordhögar spridda över trädgården - resultatet av en mullvadsfamiljs idoga arbete. Jag kunde inte röra mig i trädgården utan att sjunka ner en halv meter. Jag kunde inte ens klippa gräsmattan. Jag hade ingen kontroll över situationen. Det fanns ingen balans.

Alla som kom på besök och såg vårt problem tyckte synd om oss och hade flera olika förslag på hur vi skulle lösa det. En sade: "Varför dränker du inte in en trasa med bensin och stoppar till hålen?" En annan sade: "Varför sätter du inte en flaska upp och ner i hålen?" Våra grannar (som var rädda att mullvadarna skulle dyka upp också i deras trädgård) uppmanade oss att använda de fällor som husets förre ägare hade lämnat kvar. Andra föreslog att vi skulle lägga ut gift.

Hur underligt det än kan låta, ville vi inte ta död på de här små djuren. Till slut insåg jag att jag verkligen behövde tänka igenom mitt förhållande till dem. Jag måste rena mitt tänkande och inte acceptera någon del av uppfattningen att livet är fragmen-tariskt. Jag påminde mig att alla Guds skapade varelser lever i andlig enhet och såg att en av Guds idéer inte kan skada någon annan idé. Inte heller kan en av Guds idéer hindra eller störa en annan idés verksamhet.

En annan tanke jag fick var: det råder koordination i Guds andliga skapelse. Varje varelse har allt den behöver varje ögonblick utan att behöva beröva någon annan dess balans.

När jag klart hade sett detta, försvann mulvadarna! Och de flyttade inte till någon av grannarna! Detta hände för mer än tio år sedan och vi har inte haft några fler "invasioner" sedan dess.

Varför berättar jag om det här? Därför att det visade mig två saker:

För det första: När vi förstår enheten i Guds andliga skapelse, måste vi tillämpa denna förståelse på alla områden i våra liv.

För det andra: När vi andligen omformar vår inställning och syn på livet förändras vår erfarenhet också. Den förändras från obalans till balans, från disharmoni till harmoni. I boken Vetenskap och hälsa säger Mary Baker Eddy: "Gud är på en gång varats medelpunkt och omkrets" (203:34-204:1).

Mycket mer skulle kunna sägas om ämnet balans, men den tid som står till förfogande är för kort. Jag hoppas att ni åtminstone har fått en inledning till vår syn på ämnet. De huvudpunkter jag velat förmedla är:


 • Du är redan e t t med varje Guds - Kärlekens - egenskap, idé, tanke eller inställning som Du behöver för att leva i balans.

 • Du kan erfara denna närvaro och vinna balans genom att bli medveten om Din enhet med livets andliga källa, med gudomlig Ande och Kärlek.

 • Det är vårt ansvar att vara öppna för denna den gudomliga Kärlekens närvaro och lämna rum för dess konstruktiva egenskaper och balans.

 • Det är vårt ansvar inför mänskligheten och naturen att omfatta allt som finns med den andliga Kärlek och välvilja som alltid vill välsigna och som medför balans.

 • Ingen behöver känna rivalitet eller leva i destruktiv konkurrens med andra eftersom alla är ett i den balans som tillhör "varats medelpunkt och omkrets".

 • Inre balans, som har vunnits på det här sättet, helar, och den upprätthåller hälsa.

 • Jesu Bergspredikan ger oss grunden för balans och hälsa.Mary Baker Eddy skriver om Jesu andliga undervisning: "Kristendomen är grundvalen för sant helande" (V&h 192:30).

Låt oss nu gå hem med orden från den psalm jag citerade i dag:


"För Kärleks strömmar väg bered,

Ty Kärleks överflöd

I floder då skall välla fritt

Och möta allas nöd."Hemsidans sponsor: Kristen Vetenskaps Samfund i Stockholm 

Skapa din hemsida gratis!